نمایش موارد بر اساس برچسب: mortazavi - Sohan Mortazavi

Gaz  40 % pistachios

منتشرشده در gaz sohan

outhful gaz with 28% pistachios and almond

منتشرشده در gaz sohan

buttery sohan Afaq pattern

منتشرشده در Majlesi

buttery sohanturquoise pattern 

منتشرشده در -hebeh

buttery sohna lily pattern

منتشرشده در mouthful

Mortazavi dessert sohan Weight 90 g

 

.

منتشرشده در dessert sohan

Sohan Shoko 800 g  gift

منتشرشده در Shocko

gifted honey buttery sohan 800 g

barcode: 106

منتشرشده در Mortazavi nut sohan

special bold mouthful buttery sohan 500 g

 

barcode: 120

منتشرشده در mouthful

gaz mouthful buttery sohan 500 g

 

barcode: 115

منتشرشده در mouthful

cubic gifted buttery sohan 800 g

barcode: 103

منتشرشده در -hebeh

cubic gifted buttery sohan 800 g

barcode: 104

منتشرشده در -hebeh

bold chocolate-buttery sohan 500 g

barcode: 122

 

 

منتشرشده در Shocko

flat buttery sohan 500 g

barcode: 113

منتشرشده در flat

bold cubic buttery sohan 500 g

barcode: 117

منتشرشده در -hebeh

Bold buttery mouthful sohan 450 g

barcode: 119

منتشرشده در mouthful

Mouthful buttery sohan 225 g

barcode: 132

منتشرشده در -hebeh

Buttery sohan Negar pattern 250 g

barcode:135

منتشرشده در -hebeh

crystal buttery mouthful sohan 450 g

barcode: 124

منتشرشده در -hebeh

Archaemenid mouthful buttery sohan 280 g

barcode: 126

منتشرشده در -hebeh

Archaemenid Buttery mouthful sohan 280 g

barcode: 128

منتشرشده در mouthful

bold coin buttery sohan 800 g

barcode:102

منتشرشده در coin

bold nut mouthful buttery sohan

barcode: 123

منتشرشده در Mortazavi nut sohan

 mouthful gaz with 18% pistachios and almond 

منتشرشده در gaz sohan

mouthful gaz with 28% pistachios 

منتشرشده در gaz sohan

mouthful  sohan 750g

منتشرشده در mouthful

mouthful  sohan 500 g

منتشرشده در mouthful

Mortazavi  sohan dessert  180 g

منتشرشده در dessert sohan